Masz pytanie?

REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.gooha.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin Sklepu Internetowego www.gooha.pl

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy, zwroty

VIII. Gwarancja produktu

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Prawo odstąpienia od umowy

XI. Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)

XII. Pliki "cookies"

XIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.gooha.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Piątek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gooha Parasole Małgorzata Piątek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej adres miejsca wykonywania działalności: os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań, adres do doręczeń: os. Bolesława Śmiałego 15 lok.34, 60-682 Poznań, NIP: 7780112467, REGON:004807231, adres poczty elektronicznej (e-mail): gooha@parasole.shop  tel. +48 793 444 876 lub +48 790 700 1753. Sklep Internetowy https://www.gooha.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy https://www.gooha.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego https://www.gooha.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia."

5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.gooha.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.gooha.pl użyte są w celach informacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.gooha.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

  3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

  6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.gooha.pl

  7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Gooha Parasole Małgorzata Piątek z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań,
  NIP: 7780112467, REGON: 004807231;.

  8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  12. FAKTURA ELEKTRONICZNA – Faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.)

  13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawarcia Umów Sprzedaży Produktu.

  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa Dowolna rozdzielczość ekranu.

d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

e) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji Zamówienia. (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

  6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy https://www.gooha.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok

 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i przekazanie go realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia

 • Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

 • Potwierdzenie Akceptacji

 • Dane do wpłat

 • Oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy

 • Informację o prawie do odstąpienia od umowy

 • Niniejszy Regulamin

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Zamówienia (dotyczy przesyłek kurierskich) złożone w dni powszednie po godz.11:00, soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana e-fakturą lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą wysyłane jako załącznik w formacie PDF, na adres e-mail podany w zamówieniu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy uzupełnić wszystkie, niezbędne dane do jej wystawienia.

d) Złożenie zamówienia za pobraniem:

1. zobowiązuje konsumenta do zapłaty za produkt w chwili jego odbioru

2. w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy zobowiązania w terminie ściśle określonym, obu stronom transakcji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) przelewem na poniższy rachunek bankowy:

47105015201000009078312528 (ING BANK ŚLĄSKI S.A.)

Gooha Parasole Małgorzata Piątek

os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań

b) za pośrednictwem systemu płatniczego Dotpay i PayU) udostępniającego szybkie płatności online Blik i  z wybranych polskich banków (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej Dotpay i PayU)

c) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od doręczyciela

Dokonując płatności za zakupiony Produkt za pośrednictwem serwisu Dotpay lub PayU konsument dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedającego, a Produkt zostanie wysłany po jego opłaceniu. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY, ZWROTY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. O dostarczeniu przesyłki do Paczkomatu informuje firma kurierska.

 4. W momencie odbioru przesyłki od Kuriera prosimy o sprawdzenie stanu paczki.

  Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed dostarczeniem. Należy zatem pamiętać, iż następnego dnia roboczego po wysłaniu paczki, osoba odbierająca powinna znajdować się pod adresem doręczenia przesyłki.

  Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w momencie dostarczenia przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.), dokonał sprawdzenia stanu opakowania i towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki, należy spisać protokół opisujący szkodę oraz opatrzyć go stosownymi podpisami. Protokół jest dokumentem umożliwiającym dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za jej dostarczenie. Wskazane jest aby Klient, w miarę możliwości, skontaktował się ze Sprzedawcą. W przypadku reklamacji dostawy do Paczkomatu można złożyć ją za pomocą formularza https://inpost.pl/kontakt/zloz-reklamacje

 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  a) Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych.

  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanym przez przewoźnika, który najczęściej wynosi 24 godziny.

 6. Podane ceny usług transportowych obowiązują na terenie Polski.

 7. Klient, po wcześniejszej opłacie i uzgodnieniu terminu, może osobiście odebrać Produkt w Gooha Parasole, Punkt Odbioru Osobistego pod adresem os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań

 8. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim dowód zakupu. Prosimy nie wysyłać paczek za pobraniem pocztowym, gdyż takich nie odbieramy.

 9. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie lub podania błędnego adresu, powodującego zwrot do nadawcy, Klient ponosi koszty związane ze zwrotem oraz koszt ponownego wysłania do adresata.

VIII. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 24 miesiące i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 3. Gwarancja obejmuje powstałe w czasie użytkowania uszkodzenia elementów stelaża, np. pęknięcie lub wygięcie drutu, rozszczelnienie na złączeniach, zerwanie automatu, rozprucie materiału pokrywającego czaszę itp.

 4. Gwarancja nie obejmuje

a) wad jawnych Towaru widocznych w chwili zakupu

b) cech fabrycznych Towaru takich jak: elastyczność czaszy, stopień napięcia poszycia

c) wszelkich uszkodzeń mechanicznych (obdarć, obtarć, zarysowań, rozcięć, wygięcia i pęknięcia trzonu, rączki, suwaka, itp.)

d) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego, niedbałego i niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania (zaplamienia, zerwania rzepu, nitek przytrzymujących druty do czaszy)

e) zagubienia pokrowca, zaślepki składanego parasola, nasadki drutu

f) naturalnych śladów używania Towaru powstałych w trakcie jego eksploatacji.

5. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód sprzedaży: e-faktura lub faktura VAT.

6. Zwrot naprawionego Produktu następuje w terminie gdy producent (serwisant) usunie usterkę.

IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gooha@parasole.shop lub pisemnie na adres: os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań.

c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, można go odesłać wraz z Zawiadomieniem lub dostarczyć osobiście pod adres Gooha Parasole os. Bolesława Śmiałego 2lok. E, 60-682 Poznań.

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gooha@parasole.shop lub pisemnie na adres: os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań.

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem. Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf znajduje się na stronie Reklamacje

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) do Sprzedawcy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca koszt najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

 1. Sklep Internetowy dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 4. Dane podawane przez Klienta Sklepu Internetowego są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne dane Klienta, będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.

 5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 6. Administratorem danych osobowych pozostawionych w serwisie jest Gooha Parasole Małgorzata Piątek os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań NIP 7780112467

  Dane kontaktowe:

  adres e-mail: gooha@parasole.shop

  adres pocztowy: Gooha Parasole Małgorzata Piątek, os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań

XII. PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookiesjest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. Za pomocą plików cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn np. zmiana przepisów prawa.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

  5. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Facebook