Masz pytanie?

ZWROT, REKLAMACJA

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Konsument, przed odstąpieniem od umowy, ma prawo używać rzecz w granicach zwykłego zarządu, który obejmuje następujące czynności:

  - rozpakowanie rzeczy z oryginalnego opakowania

  - sprawdzenie rzeczy przez dotyk, rozłożenie i sprawdzenie wytrzymałości

  - stwierdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia lub usterki rzeczy

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca koszt najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) do Sprzedawcy.

 1. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Polegają na:

 1. Zawiadomieniu o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszeniu odpowiedniego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:gooha.parasole@gmail.com lub pisemnie na adres: os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań

 2. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, można go odesłać wraz z Zawiadomieniem na adres os. Bolesława Śmiałego 2 lok. E, 60-682 Poznań lub po wcześniejszym uzgodnieniu, dostarczyć do Gooha Parasole, Punkt Odbioru Osobistego, na adres: os. Bolesława Śmiałego 2E, 60-682 Poznań.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

UWAGA!

Przed wypełnieniem Druku Reklamacji prosimy o zapoznanie się z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu załatwiania reklamacji

Przepisy ogólne dotyczące reklamacji

Konsumenci mają prawo reklamować wadliwy towar w przypadku niezgodności towaru z umową. Towar niezgodny z umową to taki, który nie nadaje się do celu, do jakiego zwykle jest używany albo nie ma właściwości cechujących produkty danego rodzaju.

W takiej sytuacji uprawnienia konsumenta określa art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z tym przepisem jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

Są to jedyne uprawnienia, które w pierwszej kolejności może wykorzystać konsument.

Nie ma zatem możliwości zażądania od razu od sprzedawcy zwrotu pieniędzy w ramach reklamacji.

Zwrotu pieniędzy można żądać w sytuacji odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 8 ustawy prawo do odstąpienia od umowy powstaje w konkretnych sytuacjach. Może mieć zastosowanie wówczas, gdy żądanie naprawy lub wymiany okaże się niemożliwe albo będzie wymagać nadmiernych kosztów lub narażałaby kupującego na znaczne niedogodności (art. 8 ust. 4 ustawy).

Terminy

Sama ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wprowadza wymóg szybkiego udzielenia odpowiedzi na reklamację. Niezależnie od tego, czy sama odpowiedź jest odmowna, czy też przychyla się do żądań konsumenta, powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.

Jeżeli sprzedawca nie dotrzyma tego terminu, wtedy też uważa się reklamację za uzasadnioną. Żądania konsumenta muszą zatem być spełnione.

W odróżnieniu od terminu odpowiedzi, ustawa nie wyznacza sztywnego terminu w którym reklamacja powinna być załatwiona. Ma to istotne znaczenie z tego względu, iż trudno byłoby ustalić rozsądny czas na spełnienie żądań klienta. Wszak naprawa telewizora, czy laptopa, może trwać o wiele dłużej niż butów.

Z tego też względu zgodnie z treścią przepisów załatwienie reklamacji powinno dokonać się w odpowiednim czasie. Według ogólnych zasad uznaje się, że sprzedawca ma obowiązek załatwić reklamację niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki.

Określenie takiego terminu powinno więc uwzględniać zarówno właściwości danej rzeczy, jak również prawa konsumenta.

GWARANCJA PRODUKTU

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 24 miesiące i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 2. Gwarancja obejmuje powstałe w czasie użytkowania uszkodzenia elementów stelaża, np. pęknięcie lub wygięcie drutu, rozszczelnienie na złączeniach, zerwanie automatu, rozprucie materiału pokrywającego czaszę.

 3. Gwarancja nie obejmuje

  a) wad jawnych Towaru widocznych w chwili zakupu

  b) cech fabrycznych Towaru takich jak: elastyczność czaszy, stopień napięcia poszycia

  d) wszelkich uszkodzeń mechanicznych (obdarć, obtarć, zarysowań, rozcięć, wygięcia i pęknięcia trzonu, rączki, suwaka, itp.)

  e) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego, niedbałego i niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania (zaplamienia, zerwania rzepu, nitek przytrzymujących druty do czaszy)

  f) zagubienia pokrowca, zaślepki składanego parasola

  g) naturalnych śladów używania Towaru powstałych w trakcie jego eksploatacji.

 4. Zwrot naprawionego Produktu następuje w terminie gdy producent (serwisant) usunie usterkę.

Facebook